Gebouw en omgeving

De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.

Uitgangspunt
Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)

  • Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).

  • Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

Meer informatie:    Leden GenO     Fotoalbums

Archief Gebouw en Omgeving

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Op dinsdag 19 december nam de werkgroep Gebouw en Omgeving aan het eind van hun vergadering afscheid van twee leden, en wel van Ronald Fukken en Gerard Moolenaars.

Ronald heeft enige jaren het voorzitterschap van de werkgroep bekleed en na het aantreden van Marcel van Heck als zijn opvolger, als lid. Hij heeft altijd een brede kijk gehad op alle aandachtsgebieden van de werkgroep. Zijn grote ervaring in de Haarlemse ruimtelijke ordening was uiteraard een pluspunt. Onlangs heeft hij nog de krant gehaald als één van de initiatiefnemers van de plannen voor de landingsbanen in zee bij Wijk aan Zee.

Gerard heeft ruim 19 jaar deel uitgemaakt van de werkgroep en aan vele onderzoeken en tentoonstellingen meegewerkt. Laatste wapenfeiten zijn o.a. zijn medewerking aan de inventarisatie van en tentoonstelling over de Wederopbouwarchitectuur in Haarlem, en de Dumont tentoonstelling van vorig jaar. Ondanks zijn afscheid van de werkgroep blijft Gerard gelukkig betrokken bij de activiteiten van de Historische Vereniging Haerlem door zijn bijdrage aan de komende tentoonstellingen over de beeldhouwer Hendrik van den Eijnde (1869-1993) welke samen met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek worden georganiseerd. Op 30 januari j.l. is een oproep in het Haarlems Dagblad verschenen waarin gezocht wordt naar herinneringen aan Van den Eijnde.

Als afscheidscadeau kregen beiden een exemplaar van het recent verschenen boek over woonhuisinterieurs in Zuid Kennemerland. Onder het genot van een hapje en drankje werd daarna nog een tijd nagepraat.

Het Bestuur van de Historische Vereniging Haerlem is Ronald en Gerard dankbaar voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en voor de werkgroep Gebouw en Omgeving in het bijzonder!

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie