Gebouw en omgeving

De werkgroep Gebouw en Omgeving wil bijdragen aan de bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed in Haarlem. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed.

Uitgangspunt
Haarlem is een stad in ontwikkeling. De werkgroep richt zich op behoud in ontwikkeling. Daarbij wordt functiewisseling van het erfgoed niet uitgesloten. Vernieuwing en verandering horen bij de stad. Het gaat er om het gebouwde erfgoed zorgvuldig te behouden in een dynamische stad met groeiplannen binnen haar stadsgrenzen. Behoud van erfgoed draagt bij aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Het gebouwde erfgoed geeft identiteit aan onze stad.

Activiteiten
De werkgroep bevordert de kennis van en de bewustwording over het gebouwde erfgoed, informeert en adviseert het bestuur van de vereniging en werkt samen met andere partijen. Dat zijn eigenaren en gebruikers, ontwikkelaars, andere belangengroepen rond gebouwd erfgoed en niet in de laatste plaats de gemeente Haarlem. De werkgroep probeert enerzijds het gemeentelijke beleid te beïnvloeden en heeft anderzijds ook een waakhondfunctie. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend.

De werkgroep houdt zich o.a. bezig met:

  • Meedenken over toetsingskaders van de gemeente (denk aan toetsingskader hoogbouw, verstedelijkingsstudie, bestemmingsplannen, gebiedsvisies, enz.)

  • Herbestemming van leegstaande en leegkomende monumentale gebouwen  (o.a. koepelgevangenis en kerken).

  • Behoud van erfgoed, ook buiten het beschermd stadsgezicht (denk aan wederopbouwarchitectuur).

Meer informatie:    Leden GenO     Fotoalbums

Archief Gebouw en Omgeving

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Medio 2017 is door de werkgroep Gebouw & Omgeving het initiatief genomen om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht aan de Haarlemse politiek te vragen voor de historie van de stad. Een initiatief dat in het najaar werd overgenomen door het verenigingsbestuur.

 


Er ging een brief uit naar alle raadsfracties, op 7 maart j.l. hielden we een geslaagde discussieavond in Raecks en enkele weken daarna werden een aantal van de belangrijkste punten uit de discussie, waar wij een meerderheid over zagen bij de Haarlemse politieke partijen, nog eens herbevestigd bij de onderhandelende partijen.
Met succes! In het nieuwe Collegeakkoord ‘Duurzaam doen’, dat 23 mei het daglicht zag zagen we met groot genoegen maar liefst drie van onze punten terug. Het zijn:

  1. We benutten de kansen die ons erfgoed biedt en breiden de ambtelijk capaciteit daarvoor uit (pag. 14).
  2. Uiterlijk voor het eind van het jaar legt het College de Verdichtings/hoogbouwvisie voor (pag. 6)
  3. De functie van een onafhankelijke stadsbouwmeester blijft behouden (…) (pag. 6).

 

Andere punten van (historisch) belang in het Collegeakkoord:

  • We gaan serieus onderzoeken of aan de oostkant van de stad de historische watergangen Amsterdamsevaart, Papentorenvest en een deel van de Gedempte Oostersingelgracht teruggebracht kunnen worden (pag. 10).
  • Het autoluwe centrum wordt uitgebreid (pag. 11).
  • We maken een begin met een fietsboulevard rond het centrum van Haarlem en er komen veel fietsparkeerplaatsen bij (pag. 11).
  • De historische binnenstad van Haarlem en het dorp Spaarndam hebben veel monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten; dat is waardevol cultureel erfgoed. Dit erfgoed is een belangrijke drager van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. We koesteren ons erfgoed en willen het ook voor toekomstige generaties behouden.

We hopen dat de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en het CDA deze ambities de komende vier jaren waar weet te maken en ook de algemene punten weet te concretiseren. Succes.
Auke Douma, secretaris werkgroep Gebouw & Omgeving

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie