september 2018

Via deze blog houdt het bestuur u op de hoogte van haar de belangrijkste zaken die in de bestuursvergaderingen worden besproken.

Uit De Hoofdwacht  17 december 2019

Na enige maanden radiostilte pakken we als bestuur weer de gewoonte op om na de algemene bestuursvergadering u als leden mee te nemen in de koers die we als bestuur, mede namens u, varen. U kunt de rubriek ‘Uit De Hoofdwacht’ dus vanaf nu op de website en daarna natuurlijk ook in ons Haerlem Nieuws volgen.
Het algemeen bestuur vergadert maandelijks behalve tijdens de zomer. Maandagavond 9 december was de laatste vergadering van 2019. Op de agenda stonden uiteraard voor alle leden relevante onderwerpen. Voor u pikken we de volgende er uit.

775 jaar Haarlem
Zo is het goed te weten dat het bestuur, en meer in het bijzonder uw voorzitter Martin van Bleek, nauw betrokken is bij de ontwikkeling van een programma voor het 775-jarige bestaan van onze stad in 2020. Martin is verkozen tot voorzitter van de stichting die deze festiviteiten zal coördineren. Hierover heeft Martin het bestuur gisteren bijgepraat en het belooft, ook gezien de steun vanuit de gemeente, een mooi programma te worden!

Verenigingsprogramma 2020
Daarnaast hebben we ons gebogen over ons eigen evenementen- en lezingenjaarprogramma voor 2020, waarvan grote delen inmiddels, onder leiding van Mariska Krikken, een mooie invulling hebben gekregen. Indien u hier nieuwsgierig naar bent, wat wij ons goed kunnen voorstellen, doet u er goed aan langs te komen op de nieuwjaarsborrel van onze vereniging op 6 januari aanstaande. U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in De Hoofdwacht om dan samen een glaasje te drinken op het nieuwe jaar en daarnaast kennis te nemen van ons jaarprogramma voor 2020.

Communicatieplan
Het bestuur heeft, tot slot, zich deze vergadering ook vergewist van de hoofdlijnen van het communicatieplan waarmee het bestuur, beginnend in 2020, de relevantie van onze vereniging voor Haarlem en zijn inwoners wil laten groeien. Met een stapsgewijze invoering van de aanbevelingen van een tijdelijk hiervoor aangestelde commissie, willen we de naamsbekendheid van de vereniging vergroten, het ledenaantal doen toenemen en de maatschappelijke impact voelbaarder maken. We horen t.z.t. natuurlijk graag of en zo ja hoe u die verandering ervaart.

Marco Wiesehahn – Vrijman, algemeen secretaris

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 26 november 2018 waren:

 1. Opzet plannen voor gebruik van het souterrain van De Hoofdwacht
 2. Voorbereidingen tentoonstellingen in 2019

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 8 oktober 2018 waren:

 1. Bespreking concept huurovereenkomst souterrain van De Hoofdwacht
 2. Bespreking begroting voor tentoonstelling over Van den Eijnde in 2019
 3. Bespreking voorstel voor aanschaf van tv, laptop en standaard

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 10 september 2018 waren:

 1. Bespreking concept huurovereenkomst souterrain van De Hoofdwacht
 2. Voorbereidingen tentoonstellingen in 2019

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 28 mei 2018 waren:

 1. Bespreking voorstel huurovereenkomst souterrain van De Hoofdwacht
 2. Bespreking aanpassingen lidmaatschap voor het leven
 3. Opzetten projectgroep voor maken van privacyverklaring i.v.m. de invoering van de AVG

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 16 april 2018 waren:

 

  1. Bespreking activiteiten werkgroep Jonge Muggen
  2. Vaststelling keuze zomertentoonstelling in 2020 (over bier, i.s.m. Museum Haarlem)
  3. Vaststelling definitieve jaarrekening 2017 en begroting 2018
  4. Bespreking plan voor contributie levensleden
  5. Bespreking bestuurswisselingen

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 5 maart 2018 waren:

   1. Bespreking voorbereidingen tentoonstellingen
   2. Bespreking jaarrekening 2017 en begroting 2018

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 15 januari 2018 waren:

   1. Bespreking jaarverslagen voor Jaarboek Haerlem 2017
   2. Besluit overstap nieuwe website per 1 april 2018

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 4 december 2017 waren:

   1. Bespreking aandachtspunten PR
   2. Voorbereidingen tentoonstelling en activiteiten in het Coornhertjaar 2018
   3. Voortgang beleidsplan 2018-2022

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 16 oktober 2017 waren:

   1. Bespreking belangrijkste punten van werkgroepen, commissies en projectgroepen
   2. Demo nieuwe website

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 4 september 2017 waren:

   1. Toelichting opzet nieuwe website
   2. Bespreking brief aan programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen
   3. Bespreking niet doorgaan van jaarexcursie

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering op 22 mei 2017 waren:

   1. Inventarisatie collectie Historische Vereniging Haerlem
   2. Bespreking definitief concept Beleidsplan 2018-2022
   3. Voorbereiding Algemene Ledenvergadering

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 10 april 2017:

   1. Bespreking concept Beleidsplan na input ledenbijeenkomst 25 maart
   2. Bespreking activiteiten werkgroep Jonge Muggen met voorzitter Guy Rocourt
   3. Voordracht nieuwe voorzitter

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 27 februari 2017:

   1. Vaststelling jaarrekening 2016 en begroting 2017
   2. Bespreking concept Beleidsplan 2018-2022
   3. Voorbereiding ledenwervingsactie bezitters gemeentelijke monumenten

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 16 januari 2017:

   1. Vaststelling jaarverslagen
   2. Bespreking conceptstukken voor Beleidsplan 2018-2022

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 28 november 2016:

   1. Evaluatie Nieuwsbrief / Haerlem Nieuws met redactie
   2. Bespreking bijdrage Pim Huijnen over publiciteit en communicatie bij de Historische Vereniging Haerlem

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 5 september 2016:

   1. Stand van zaken werkzaamheden/activiteiten van het Bureau Archeologie van gemeente Haarlem en de Archeologische werkgroep
   2. Voorstel debatavond over hoogbouw in Haarlem van werkgroep Gebouw en Omgeving
   3. Opzet nieuw beleidsplan 2018-2022

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 30 mei 2016:

   1. Voorbereidingen ALV
   2. Vaststelling begroting 2016/2017
   3. Bestuurswisselingen
   4. Bespreking protocol gebruik De Hoofdwacht, met lijst sleutelbezitters.

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 11 april 2016:

   1. Voordracht kandidaat-bestuursleden
   2. Vaststelling begroting 2016
   3. Bespreking acties ledenwerving

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 29 februari 2016:

   1. Vaststelling balans en jaarrekening 2015
   2. Bespreking cash-flow 2016-2020

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 18 januari 2016:

   1. Bespreking zienswijze Koningstein
   2. Bespreking jaarverslagen voor Jaarboek Haerlem 2015

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 30 november 2015:

   1. Bevindingen van de Projectgroep gebruik Hoofdwacht
   2. Bevindingen van de Projectgroep herinrichting Hoofdwacht

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 19 oktober 2015:

   1. Opstellen van brief aan gemeente inzake Marcelisvaartpad;
   2. Plan voor bijeenkomst in het voorjaar met historische verenigingen uit de omgeving;
   3. Vaststellen tarieven voor verhuur Hoofdwacht aan derden en tarieven voor sprekers;
   4. Stand van zaken project ledenwerving.

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 7 september 2015:

   1. Overleg met redactie Jaarboek Haerlem
   2. Toelichting tussenrapportage 1e helft 2015 door penningmeester

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 1 juni 2015:

   1. Voorbereiding voor de algemene ledenvergadering
   2. Voorbereiding voor de bijeenkomst i.v.m. de plaatsing van de gerestaureerde kaart van Romeyn de Hooghe.

 

De belangrijkste punten uit de AB-vergadering van 20 april 2015 zijn:

   1. Vaststelling resultatenrekening en balans over 2014;
   2. Voorbereiding tentoonstelling Damstraat;
   3. Inventarisatie gebruik en herinrichting De Hoofdwacht.

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van maandag 2 maart 2015 zijn:

   1. Bespreking Huishoudelijk Reglement op basis van het Beleidsplan;
   2. Instelling van een projectgroep over het praktisch gebruik van De Hoofdwacht;
   3. Voorbereidingen tentoonstelling 2015 over Damstraat en tentoonstelling 2016 over Stadsarmenscholen;
   4. Instelling van een projectgroep Ambachtslieden met als doel het interesseren, motiveren en enthousiast maken van leerlingen van klas 3 en 4 aan het VMBO Techniek voor het restauratievakmanschap.

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering 19 januari 2015:

   1. De notitie t.a.v. de aanpak van het Gebiedsgerichte Hergebruik van het Koepelgevangeniscomplex van de werkgroep Gebouw en Omgeving wordt naar het College van B&W opgestuurd, tezamen met een begeleidende brief en samenvatting van de notitie.
   2. De voortgang van het Haerlem Jaarboek 2014, waaronder de jaarverslagen.
   3. De Nieuwsbrief in de huidige, digitale vorm wordt gecontinueerd.

 

De belangrijkste punten van AB-vergadering 1 december 2014:

   1. PR-zaken: start digitale nieuwsbrief, plan nieuwe website, e-mails naar leden;
   2. Koop Hoofdwacht is (voorlopig) van de baan;
   3. Bespreking concept Huishoudelijk Reglement;
   4. Voorbereidingen nieuwjaarsbijeenkomst;
   5. Bespreking notitie collectie Vereniging Haerlem.

 

De belangrijkste punten van AB-vergadering 20 oktober 2014:

   1. Brief over juridische status van Marcelisvaartpad;
   2. Dossier koop / huur Hoofdwacht: bespreking opties en brief gemeente inzake huurovereenkomst;
   3. Portefeuilleverdeling bestuursleden;
   4. Bestuursmutaties met het oog op de ALV juni 2015;
   5. Rondgang DB langs werkgroepen.

 

De belangrijkste punten van de AB-vergadering van 8 september 2014:

   1. Dossier koop / huur Hoofdwacht: bespreking rapport advies aankoop Hoofdwacht van Fundamental Concepts, bespreking scenario's, voorstel voor opstellen voorbeeldstatuten voor beheerstichting door notaris, advies vragen bij eigenaar Seinwezen over mogelijkheden tot exploitatie in De Hoofdwacht;
   2. Tentoonstelling Damstraat voor 2015 kan niet plaatsvinden in Noord-Hollands Archief. Gezocht wordt naar andere locatie.

 

De belangrijkste punten die in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 juni 2014 ter sprake zijn gekomen zijn:

   1. Voorbereiding ALV; Joan Patijn, Maria van Vlijmen en Wim Slik nemen voor de laatste keer deel aan de vergadering;
   2. Succesvolle fondsenwerving restauratie kaart Romeyn de Hooghe
   3. Afronding digitalisering jaarverslagen en jaarboeken

 

De belangrijkste punten waarover is gesproken tijdens de bestuursvergadering van 14 april 2014 zijn:

   1. Voortgang uitvoering Beleidsplan;
   2. Voorbereiding presentatie Jaarboek 2013;
   3. Voorbereiding ALV, waarin onder andere de voorgenomen statutenwijziging;
   4. Voorstel contributieverhoging;
   5. Meerjarenprogramma tentoonstellingen.

 

De belangrijkste punten die zijn behandeld in de bestuursvergadering van 3 maart 2014 zijn:

   1. Voorbereiding ALV, waaronder bestuursmutaties en vaststelling van de jaarstukken
   2. Bespreking van de jaarplannen van de werkgroepen Gebouw & Omgeving en Parken en Groen
   3. Voortgang uitvoering Beleidsplan, waaronder wijziging van de statuten en het maken van een huishoudelijk reglement, de digitalisering van de Jaarboeken, de restauratie van de kaart Van Romeyn de Hooghe en de verschijningsvorm van de Nieuwsbrieven.

 

De belangrijkste punten die zijn behandeld in de bestuursvergadering van 27 januari 2014 zijn:

  1. Bestuursmutaties met het oog op de algemene ledenvergadering van 26 juni aanstaande.
  2. Activiteiten voortvloeiende uit of samenhangende met het op 18 december door de ledenvergadering aangenomen Beleidsplan, zoals
   • digitalisering van de jaarboeken;
   • restauratie kaart Romeyn de Hooghe;
   • budgetten voor de werkgroepen;
   • statutenwijziging en huishoudelijk reglement;
  3. Bemensing redactie Nieuwbrief en bibliotheekcommissie.
  4. Vaststelling teksten verenigingskatern Jaarboek 2013.
  5. Op 25 april aanstaande zal de opening plaatsvinden van de tentoonstelling over Jacobus van Looy in samenwerking met de Stichting met diezelfde naam. De ideeën voor tentoonstellingen in 2014 tot en met 2017 worden besproken.
  6. Volgende vergaderingen 3 maart en 14 april aanstaande.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie