Mededelingen uit het bestuur

De lente is in alle hevigheid losgebarsten! Dat geldt ook voor onze Hoofdwacht.
De schilders zijn klaar en ons gebouw is bijna weer gereed voor gebruik. Er worden laatste werkzaamheden verricht door Piet Bonfrer en zijn team gastvrouwen en -heren om De Hoofdwacht in het laatste weekend van april weer open te stellen.
Helaas heeft de tentoonstelling Gemeentearchitecten van Haarlem 1902-1965 wat vertraging opgelopen en zal niet eerder dan eind mei/begin juni open zijn. Ons gebouw gaat echter wel gewoon open.

Op 22 maart hebben we met vertegenwoordigers van alle werkgroepen een vrijwilligersbijeenkomst gehouden om elkaar te informeren en te kijken hoe we de ledenwerving en de zichtbaarheid van onze Vereniging kunnen verbeteren. Dit zal zeker tot acties in de komende tijd leiden. In ieder geval wordt een nieuwe ledenwerf folder gemaakt. Op de bijeenkomst waren ook enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers aanwezig die de gelederen komen versterken.

Op 13 april heeft het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland (een samenwerking tussen Mooi Noord-Holland en NMF Erfgoedadvies) een bijeenkomst in De Hoofdwacht gehouden voor leden van de historische verenigingen in Noord-Holland. In de bijeenkomst zijn de historische verenigingen bijgepraat over de consequenties van de Omgevingswet (inwerkingtreding o 01-01-2024) voor het erfgoed. Zelf heb ik een verhaal mogen houden over de mogelijkheden die de wet biedt voor de historische verenigingen. Een eerdere bijeenkomst is in Alkmaar georganiseerd door de Historische Vereniging Alkmaar. De bijeenkomsten zijn een resultaat van de samenwerking tussen de historische vereniging Oud Hoorn, de Historische Vereniging Alkmaar, onze vereniging en het steunpunt.
De werkgroep Evenementen en lezingen is druk bezig het programma voor de komende maanden verder uit te werken. Zie hiervoor elders in het Haerlem Nieuws en de agenda.
Op donderdag 20 april heeft Anja van Zalinge, stadsarcheoloog van Haarlem en adviseur van ons bestuur, in Sociëteit De Vereeniging een zeer boeiende lezing over 6000 jaar Haarlem gehouden. Er blijft echter nog zoveel over om te vertellen, dat er een deel 2 gepland zal worden. Deze lezing is een gezamenlijke activiteit van onze Vereniging en de Geschiedenistafel van de Sociëteit.

De redactie van het Jaarboek is momenteel bezig de laatste hand te leggen aan het Jaarboek 2022. Ik heb de inhoudsopgave gezien en belooft weer een bijzonder interessant boekwerk te worden. Ten aanzien van de jaarverslagen zijn enkele vernieuwingen doorgevoerd en zijn er enkele inhoudelijke toevoegingen. Volgend jaar zal ook een aanpassing in de vormgeving worden doorgevoerd.

Op 28 juni zal in de Vrijmetselaarsloge Kennemerland de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging worden gehouden. Het verslag van de ALV wordt op korte termijn op de website gepubliceerd. Zodra de agenda definitief is, zal deze ook op de website worden gepresenteerd. De jaarstukken zijn zoals gebruikelijk in het Jaarboek te lezen en de meeste stukken worden ook op de website gepubliceerd.
Helaas moeten we op zoek naar een nieuwe penningmeester, aangezien Alex besloten heeft geen nieuwe periode te willen vanwege andere prioriteiten. Wij zijn hem als Vereniging zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet om onze financiën - ook in de moeilijke coronajaren – op een uitmuntende wijze te bestieren. Hij blijft gelukkig wel aan tot een goede opvolger is gevonden.

Onze werkgroepen

De vereniging kent verschillende werkgroepen. De oudste zijn de Historische Werkgroep, die zich richt op onderzoek en publikaties en Gebouw & Omgeving op het beschermen van het Haarlems stadsgezicht. De Stichting Gevelltekens Haerlem stelt zich ten doel gevelstenen en -tekens te restaureren en voor de stad te bewaren. Voorts mag de werkgroep Jonge Muggen niet onvermeld blijven. Zij hebben diverse educatieve programma's opgesteld om de Haarlemse jeugd omgevingsgeschiedenis bij te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de andere stedelijke erfgoedinstellingen, zoals de musea en het Noord-Hollands Archief.

Klik op de tegels hieronder, voor meer informatie