Steun het kelderproject van De Hoofdwacht!

Op 1 november 2018 is de huur van de kelder, oftewel het souterrain of onderhuis, (hierna onderhuis) van De Hoofdwacht officieel ingegaan. Na ondertekening van het contract met de gemeente kon de Historische Vereniging Haerlem officieel beschikken over alle ruimten van De Hoofdwacht. Hiermee is een jarenlang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) is stevig gediscussieerd over het wel of niet huren van het onderhuis. Uiteindelijk is het besluit genomen het experiment aan te gaan en het gebruik van het onderhuis te zien als een apart project dat goed gemonitord wordt en waarover de ALV jaarlijks wordt geïnformeerd. Tijdens de discussie heeft Dineke Lentz voorgesteld om alle leden te vragen een bedrag van bijvoorbeeld € 4 te storten ten behoeve van het project. Dit voorstel werd door de meeste aanwezigen omarmd en ook werd door sommigen direct aangegeven best meer te willen storten.

Aparte bankrekening geopend

In verband met de aanvraag van subsidies en om de financiering goed inzichtelijk te houden, is er nu voor dit doel een aparte bankrekening geopend. Inmiddels is een projectgroep van start gegaan om de plannen verder uit te werken.
Het onderhuis is in de afgelopen periode al voor een aantal evenementen gebruikt, zoals het onderbrengen van de tijdelijke Coornhertdrukkerij. Hiertoe is een drukpers geplaatst, waarmee bezoekers op gezette tijden zelf een geschrift van Coornhert konden drukken. Bij de opening van de tentoonstelling heeft onze burgemeester Jos Wienen, tevens onze erevoorzitter, de eerste officiële druk uitgevoerd (Afb.). Naast kleine evenementen hebben tijdens de jaarlijkse Haarlemse Kunstlijn in het eerste weekend van november enkele kunstenaars in het onderhuis geëxposeerd.

Planning van activiteiten

De projectgroep denkt bijvoorbeeld ook aan educatieve programma's voor de jeugd, de werkgroep Jonge Muggen werkt aan een historische escaperoom en tijdens de Van den Eijnde-tentoonstelling zal een beeldhouwer een workshop portretmodelleren geven.
Dit zijn nog maar de eerste projecten die in voorbereiding zijn en via het Haerlem Nieuws zult u op de hoogte worden gehouden van deze en volgende evenementen in het onderhuis.
Gezien de directe toegankelijkheid vanaf het straatniveau is de entree laagdrempelig en nodigt uit tot naar binnen gaan. We hebben dit al gemerkt tijdens de drukkerijdagen van de Coornherttentoonstelling en tijdens de Kunstlijn. Een unieke kans om meer mensen in en onder De Hoofdwacht te krijgen!

Graag roep ik u, leden van de Historische Vereniging Haerlem, op om - indachtig het voorstel in de ALV - een gift te storten op de speciale bankrekening ten behoeve van de inrichting en het organiseren van evenementen in het onderhuis. Crowd funding is tegenwoordig in, maar het gaat hier juist om member funding voor een bijzonder project van onze vereniging!
Enkele leden hebben al aangegeven een grotere gift te willen doen. Aangezien onze vereniging de ANBI-status heeft, is de gift aftrekbaar voor de belasting (uiteraard volgens de hiervoor geldende belastingregels inzake drempel etc.).

Elke gift, hoe klein ook, is welkom!

Martin van Bleek, voorzitter

Bankrekeningnummer:
NL 92 INGB 0009 0788 25 t.n.v. Historische Vereniging Haerlem
Met vermelding: gift kelderproject Hoofdwacht

De Historische Werkgroep
Excursie "wandelen door de Remisewijk" is uitgeste...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/