Archief Gebouw en Omgeving

Hieronder vindt u een selectie van de berichtgeving van de werkgroep Gebouw en Omgeving uit de periode 2010 - 2014.

Zoekt u iets specifieks?
Weet dan dat er ook nog tal van interessante publicaties te vinden zijn in ons internet-archief.

Gebruik de knop om naar onze uitgebreide bibliotheek te navigeren.

Artikelindex

Manifestatie "van Poort tot Poort" in Sloterdijk

De meeste Haarlemmers kennen Sloterdijk als een overstaphalte aan de spoorlijn naar Amsterdam. Van daaruit kan men naar Zaanstad, Schiphol en andere delen van de stad.

In de terminologie van het vak is Sloterdijk een "knooppunt", en een belangrijke werklocatie door de komst van grootschalige kantoorgebouwen. Sinds de aanzet van de huidige economische crisis heeft dit laatste een enorme stagnatie ondervonden. Lees verder......
Aanpassing bij het Joods Monument

Dankzij een snelle actie van de werkgroep Gebouw en Omgeving is door de gemeentelijke dienst Gebiedsontwikkeling en Beheer onlangs een visuele afscheiding tussen het Joods Monument en de twee afvalcontainers gerealiseerd.

Het was een doorn in het oog van Haarlemmers dat na de herinrichting van het Philip Frankplein bleek dat deze intieme herdenkingsplaats ontsierd werd door twee duidelijk zichtbare afvalcontainers. Door het aanbrengen van een wapeningsnet tussen de pergolapalen en door het aanbrengen van een dichte groene begroeiing worden de afvalcontainers grotendeels aan het oog onttrokken en komt de primaire functie van dit herdenkingspleintje beter tot zijn recht.
Deze actie is ondersteund door de Stichting Joods Monument Haarlem en de regenten van de Bakenesserkamer.
Reactie op de Conceptnota Ruimtelijke Kwaliteit

Op de website van de gemeente Haarlem is de conceptnota Ruimtelijke kwaliteit gepubliceerd en is gevraagd om een reactie. De Historische Vereniging Haerlem heeft besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken en wil het volgende ter zake van de conceptnota naar voren brengen.

De vereniging neemt met waardering kennis van het zoeken van de gemeente Haarlem naar vernieuwende initiatieven in de Ruimtelijke Ordening. Terecht zoekt de gemeente een manier om ruimtelijke kwaliteit te borgen en zelfs te verhogen. De conceptnota zet daar verfijnd op in met toegesneden (ontwerp-)regelgeving. Van harte onderschrijft de vereniging de betekenis, die daarbij wordt gegeven aan het onbebouwde erfgoed en het stratenpatroon en de rooilijnen. Wel is de vereniging van oordeel dat het eerste deel van conceptnota (de beleidsvisie ruimtelijke kwaliteit) zich eerder laat lezen als een inspiratiehoofdstuk en niet als een beleidsstuk. Lees verder...........

 

Advies Historische Vereniging Haerlem Dolhuysbrug

De Haarlemse Bolwerken vormen een restant van de 17e eeuwse versterkte stad Haarlem. Na de afbraak van de muren en de overige vestingwerken resteerde de karakteristieke hoofdvorm van de Bolwerken. De bekende landschapsarchitect Zocher heeft in 1821 de Haarlemse Bolwerken als eerste in Nederland omgevormd tot de stadsparken die ze nu nog zijn.

 

2013

De in gang gezette modernisering van het Rijks monumentenbeleid was in maart 2013 onderwerp van gesprek in de vergadering. Lees meer

 

2012

Klik hier voor het jaarverslag GenO van 2012

 

Oktober 2011 - Van Schoonheid via Welstand naar Ruimtelijke Kwaliteit

Onder deze titel organiseerde de werkgroep Gebouw & Omgeving op 4 oktober jl. een mini-symposium bij gelegenheid van het afscheid van Piet Roos als lid van de werkgroep. Piet stond in 1988 aan de wieg van de werkgroep; ook was hij een van de oprichters van het ABC Architectuurcentrum in Haarlem. Vanwege zijn inzet gedurende vele jaren – ook beroepshalve als secretaris van de Schoonheidscommissie - ontving hij in 1992 de Zilveren Legpenning van de Vereniging Haerlem.

Een drietal deskundigen gaf op het symposium hun visie op de verschuiving in naamgeving van Schoonheidscommissie via Welstandscommissie naar Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Marlies van Diest, directeur van ontwerpbureau Van Diest en betrokken bij vele projecten, liet zien dat bij alle veranderingen in de stedenbouwkundige historie van Haarlem de continuïteit groot is. De vele geografische kaarten van Haarlem en het ommeland vanaf 1590 illustreren dat. Aart Oxenaar, directeur Academie van Bouwkunst en voorzitter van de ARK in Haarlem, typeerde de verschuiving als 'omkering van perspectief': waar voorheen vanuit de bebouwing de ruimte werd gemaakt, daar is nu het omgekeerde het geval: vanuit de ruimte wordt de bebouwing bezien en ontworpen. Max van Aerschot, architect en sinds maart 2008 Stadsbouwmeester van Haarlem, wees op de kernwaarden die de Ruimtelijke Kwaliteit als 'generator' in zich heeft: gebruikswaarde, leefwaarde, toekomstwaarde, en op de daarbij behorende participatie van de burgers.

In het gesprek met de aanwezigen werden belangrijke contouren zichtbaar van het nieuwe stedenbouwkundige kader. Kort en bondig gezegd:

de openbare ruimte is het perspectief,
de 'ruimtelijke samenhang' is het werkbeginsel,
de vrijheid van gemeenten neemt toe,
burgerparticipatie en particulier opdrachtgeverschap worden bevorderd.


Wat deze contouren concreet behelzen, wordt in het stedenbouwkundig proces langzaamaan duidelijk. Dat geldt zeker ook voor de vraag hoe je de 'transformatie' het best kunt sturen, met name op het punt van de burgerparticipatie. Overigens moet duidelijk zijn dat de perspectiefwisseling naar 'ruimtelijke kwaliteit' het belang van de bebouwing niet mag ondersneeuwen. De samenhang moet worden gezocht, zonder aan de ene kant te vervallen in uniformiteit, of aan de andere kant – denk aan Haarlems binnenstad – het 'historisch' karakter als bindend element te laten vallen. Het gaat om goed samenspel van continuïteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Het gesprek hierover, zo bleek tijdens het symposium, is boeiend en nuttig, en verdient te worden voortgezet, waar symposiumvoorzitter Johannes van der Weiden bij de afsluiting uitdrukkelijk ook toe uitnodigde.

Op zijn beurt dankte gastheer Frans Willem Lantink eenieder voor zijn/ haar bijdrage en sprak namens de Vereniging Haerlem woorden van dank aan het adres van Piet Roos voor zijn jarenlange inzet. Tijd om een toost uit te brengen! Zo gezegd, zo gedaan.

Bert Schumacher, secretaris werkgroep Gebouw & Omgeving