Lees de jaarverslagen!

Als voorproefje van het Haerlem Jaarboek 2018 dat in mei 2019 zal worden uitgereikt, zijn op onze website reeds de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen, projectgroepen en commissies gepubliceerd. Hieronder wordt kort vermeld welke informatie in deze verslagen te vinden is. Door te klikken op de link in de tekst komt de hele inhoud op het scherm.

Terugkijkend zijn er opnieuw verrassend veel en gevarieerde activiteiten door de werkgroep Excursies en Lezingen georganiseerd. Deels voor de toehoorder, deels door actief mee te doen. Het verslag geeft een compleet overzicht van wat er voor de leden in een heel jaar te beleven viel. Teruglezend kan het goede herinneringen oproepen bij de bezoekers.

Wie in de historie duikt komt vrijwel altijd op interessante bevindingen. Die moeten onder de aandacht worden gebracht. Dat gebeurt vooral door de leden van de Historische werkgroep die daarover met regelmaat in boekvorm en in tijdschriften publiceren. Het jaarverslag geeft daar een goed overzicht van. Een eigentijdse manier van openbaarmaking is natuurlijk het internet. Via onze openbaar toegankelijke website wordt door de werkgroep stukje bij beetje steeds meer Haarlems erfgoed gedocumenteerd. Samenwerking met andere groeperingen wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Ook daarover komt de lezer van het jaarverslag meer te weten.


Archiveren is een belangrijke bezigheid in een vereniging met een rijk bezit aan boeken, afbeeldingen en voorwerpen van historische betekenis. Een archief moet tevens goed toegankelijk zijn. De Bibliotheekcommissie heeft daarvoor bergen werk verzet en het aanzienlijke boekenbezit zodanig in een catalogus opgenomen dat deze via onze website langs verschillende ingangen digitaal kan worden benaderd. Hoe? Dat valt in het verslag te vinden. Een belangrijke stap vooruit voor iedere ge├»nteresseerde in Haarlems' geschiedenis.


De bescherming en instandhouding van het gebouwde erfgoed en de uit historisch oogpunt waardevolle openbare ruimte in Haarlem is een speerpunt van het beleid. Denk daarbij aan de architectuur van beeldbepalende gebouwen, van buurten en straten, industrieel erfgoed en waterstaatkundige werken (sluizen, gemalen, en molens), historische verbindingen in stad en landschap, monumentale bomenlanen, parken, begraafplaatsen, militair- en herdenkingserfgoed. De werkgroep Gebouw & Omgeving laat in zijn verslag op een tiental verschillende gebieden indringend zien wat er in onze stad gaande is en hoe daarop met wisselend succes invloed wordt uitgeoefend bij de gemeente.

Haarlem is rijk gezegend met monumenten, die in een ver of recent verleden tot stand zijn gekomen. Al dat bezit moet ook in stand kunnen blijven en daarvoor is extra kennis en vakmanschap nodig. Dat betekent dat er opleidingen moeten zijn waarin toekomstige vaklieden het ambacht leren uitoefenen. De projectgroep Ambachtslieden spant zich onder meer in om aanstaande vaklui te interesseren voor het werk aan al die prachtige bouwwerken enz. In het verslag valt te lezen hoe daarvoor met anderen samen te werk wordt gegaan.

Vanwege de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van ons erfgoed zal de Projectgroep Erfgoed een visie ontwikkelen op het begrip erfgoed en o.a. de betekenis daarvan voor het beschermde stadsgezicht en de ontwikkelingen in de regio.


'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' is een oude zegswijze die met de activiteiten van de werkgroep Jonge Muggen in elk geval voor onze 'oude' vereniging inhoud krijgt. Vanaf de basisschool tot in het hoger beroeps- en middelbaar onderwijs grijpt de werkgroep alle kansen aan om de Haarlemse jeugd kennis van en liefde voor de historie van de stad Haarlem bij te brengen en met veel succes. De geschiedenislessen op school profiteren er zelfs van! Mooie voorbeelden zijn te vinden in het jaarverslag.

'Een fraaie gevel siert het huis' en eens te meer als die gevel in vroeger eeuwen of heden ten dage op een opvallende manier is 'aangekleed'. Denk aan sierlijsten, naamborden, reclame-uitingen, uithangborden, gevelstenen en wat dies meer zij. De Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem bekommert zich bevlogen en met veel succes om behoud, herstel, opsporing, documentatie enz. van al die interessante geveltekens in de stad. Lees in het jaarverslag hoeveel er in 2018 tot stand is gebracht.

Restauratie glas in lood ramen Waalse Kerk
Een portret van Koos Tadema

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://haerlem.nl/