Politiek bedankt!

Medio 2017 is door de werkgroep Gebouw & Omgeving het initiatief genomen om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht aan de Haarlemse politiek te vragen voor de historie van de stad. Een initiatief dat in het najaar werd overgenomen door het verenigingsbestuur.

Er ging een brief uit naar alle raadsfracties, op 7 maart j.l. hielden we een geslaagde discussieavond in Raecks en enkele weken daarna werden een aantal van de belangrijkste punten uit de discussie, waar wij een meerderheid over zagen bij de Haarlemse politieke partijen, nog eens herbevestigd bij de onderhandelende partijen.
Met succes! In het nieuwe Collegeakkoord ‘Duurzaam doen’, dat 23 mei het daglicht zag zagen we met groot genoegen maar liefst drie van onze punten terug. Het zijn:

  1. We benutten de kansen die ons erfgoed biedt en breiden de ambtelijk capaciteit daarvoor uit (pag. 14).
  2. Uiterlijk voor het eind van het jaar legt het College de Verdichtings/hoogbouwvisie voor (pag. 6)
  3. De functie van een onafhankelijke stadsbouwmeester blijft behouden (…) (pag. 6).

 

Andere punten van (historisch) belang in het Collegeakkoord:

  • We gaan serieus onderzoeken of aan de oostkant van de stad de historische watergangen Amsterdamsevaart, Papentorenvest en een deel van de Gedempte Oostersingelgracht teruggebracht kunnen worden (pag. 10).
  • Het autoluwe centrum wordt uitgebreid (pag. 11).
  • We maken een begin met een fietsboulevard rond het centrum van Haarlem en er komen veel fietsparkeerplaatsen bij (pag. 11).
  • De historische binnenstad van Haarlem en het dorp Spaarndam hebben veel monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten; dat is waardevol cultureel erfgoed. Dit erfgoed is een belangrijke drager van de ruimtelijke kwaliteit van de stad. We koesteren ons erfgoed en willen het ook voor toekomstige generaties behouden.

We hopen dat de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en het CDA deze ambities de komende vier jaren waar weet te maken en ook de algemene punten weet te concretiseren. Succes.
Auke Douma, secretaris werkgroep Gebouw & Omgeving